Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Huurperiode: Het betreffende contract is afgesloten voor de voor­noemde periode. De huurder heeft geen recht op de woning buiten deze perio­de. In principe geldt een minimum verblijf van 7 dagen.

De boeking: De boeking wordt gerealiseerd via tussenkomst van de bemiddelaar (Els Devlies), maar de overeenkomst wordt gesloten tussen de verhuurder (= eigenaar vakantiewoning) en de huurder.

Indien een huurder  schade lijdt als gevolg van een gebrek aan de vakantiewoning of aangehorigheden kan de huurder uitsluitend een vordering tegen de eigenaar geldend kunnen maken, behoudens opzet of grove schuld van het verhuurkantoor, ongeacht de oorzaak, omvang en aard van de schade.

Prijszetting: De gepubliceerde prijzen zijn de prijzen per week, per vakantiewoning. De prijzen gelden als in de brochure vermeld. (onder voorbehoud van druk- of printfouten in de brochure of contract, tenzij uitdrukkelijke vermelding van prijskorting op het contract). Extra kosten worden uitdrukkelijk vermeld. (optioneel of verplicht). Kijk hiervoor uw contract na.  

Voorschot: Bij boeking betaalt u binnen de 7 dagen een voorschot van 40% op de huurprijs. Het saldo betaalt u 8 weken voor vertrek. Bij boeking minder dan 8 weken voor vertrek dient het volledige bedrag betaald te worden. Bij niet tijdige betaling is het verhuurkantoor gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Staat van het eigendom: Elke vakantiewoning wordt door ons persoonlijk geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Indien er toch zaken zouden afwijken van de beschrijving of als er schade zou zijn dient u dit onmiddellijk te melden ter plaatse aan de verantwoordelijke/eigenaar, ook om te vermijden dat dit aan u toegeschreven wordt! Het probleem wordt dan zo snel mogelijk opgelost. Klachten die niet tijdens het verblijf gemeld worden worden achteraf niet meer aanvaard. U dient het betreffende eigendom bij vertrek in dezelfde staat achterlaten als u het gevonden heeft bij aankomst. Alle verlies door breuk of schade aan de woning of inboedel moet door de huurder vergoed worden. Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief gaan wij er van uit dat de woning in een correcte staat achterlaat. D.w.z. de vaat gedaan, vuilnis weg, geen etensresten, barbecue proper. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.

Waarborg: U bent verplicht een waarborg te betalen. Het exacte bedrag en wijze van betalen staat in uw huurovereenkomst vermeld. De eigenaar/verantwoordelijke ter plaatse heeft het recht u de toegang tot de woning te ontzeggen indien aan deze voorwaarde niet voldaan werd. Bij eventuele schade mag dit te vergoeden bedrag ingehouden worden van de waarborg. Als het overleg over deze schade niet tot overeenstemming leidt zal de huurder zich terzake rechtstreeks bij de eigenaar dienen te verhalen.

Uur vertrek en aankomst: Het is belangrijk dat u de aankomst- en vertrekuren stipt respecteert (voor het exacte tijdstip, zie documentatie van de woning). U dient enkele dagen voor uw afreis uw komst te bevestigen aan de contactpersoon ter plaatse (dit om niet voor een gesloten deur te staan).

Aantal toegelaten personen: Het aantal personen dat de woning betrekt mag niet hoger zijn dan vermeld in het contract, zonder de vooraf­gaande toestem­ming van het verhuurkan­toor. Als bij aankomst ter plaatse blijkt dat er meerdere personen zijn dan vermeld op het contract, heeft de eigenaar het recht een meerprijs te vragen (€ 40/pp/nacht voor verhuurprijs < € 1000/week en € 80pp/nacht voor verhuurprijs > € 1000/week) of het teveel aan personen te weigeren. Ook het plaatsen van tenten, mobilhomes of caravans is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar). Baby’s tot max. 2 jaar oud worden niet meegerekend. Hier kan in bepaalde gevallen wel een energietoeslag voor gevraagd worden.

Energiekosten (water, gas en elektriciteit): Deze zijn in bep. gevallen in de huurprijs inbegrepen, indien niet worden deze  specifiek op de huurovereenkomst vermeld. (zo ook voor verwarmingskosten buiten het hoogseizoen).

Ongevallen: De eigenaar van de woning is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen in en rond de woning of het zwembad.

Annulatievoorwaarden: In geval van annulering door de huurder die geen annulatieverzekering afsloot of buiten de voorwaarden van de verzekering valt is de huurder  

tot 8 weken voor het vertrek het betaalde voor­schot (40 % van de totale som) verschuldigd.

vanaf 8 weken voor het vertrek de totale verhuurprijs verschuldigd.

Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de woning heeft u geen enkel recht op teugbetaling.

U kunt een tijdelijke annulatieverzekering afsluiten via het verhuurkantoor bij de verzekeringsmaatschappij VAB. Hiermee kunt u zich vrijwaren tegen annuleringskosten bij een annulatie voor vertrek en vakantieonderbreking. Dit kost 5,75 % op het huurbedrag (verzekeringsvoorwaarden vindt u op de website onder reservatie info)

Verzekeringen: De annulatieverzekering dekt niet de burgerlijke aansprakelijkheid, de eventuele schade door u veroorzaakt of aansprakelijkheid bij brand of diefstal als u in fout bent of door uw nalatigheid. U bent verplicht om als huurder zelf over een passende verzekering te beschikken. Ook eventuele schade bij brand aan uw persoonlijke spullen is niet gedekt door de brandverzekering van de woning. Gelieve hiervoor zelf uw verzekeraar te raadplegen om te checken of u hiervoor een passende schadedekking geniet. U heeft hier soms een uitbreiding voor vakantiewoning van uw familiale- en woningverzekering nodig. Voor schade die niet gedekt wordt door uw verzekering ben u zelf als huurder verantwoordelijk.  

Het verhuurkantoor kan niet aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade voor de huurder of derden tengevolge het verblijf in het vakantiehuis.

Annulatie door het verhuurkantoor: Als het verhuurkantoor door overmacht gedwongen is het verblijf te annuleren (het pand is niet meer beschikbaar door bijv. een sterfgeval, echtscheiding, brand of andere), wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht en tracht het verhuurkantoor in de mate van het mogelijke een gelijkwaardige vakantiewoning aan te bieden. U kunt dit aanbod al dan niet aanvaarden. Zoniet, wordt de overeenkomst ontbonden zonder schadevergoeding en met terugbetaling van alle door u betaalde bedragen.